حجم های مشکوک معاملات - 23 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
سبهان 12302 2.77 32 92301 11.8
دتماد 4776 -0.85 37 176891 11.6
نبروج 3885 0.83 19 187000 10.1
ثپرديس 1094 3.5 106 1772400 9.8
سهگمت 1470 4.33 160 2873182 9.8
گروه منسوجات 1273 2.16 22 199700 9.4
كمرجان 6645 -4.99 189 595038 9.2
وخاور 1830 -0.27 481 12419017 8.8
بهپاك 3311 6.12 218 4251162 8.6
تجار 1973 8.59 660 6262935 8.5


13970223 حجمهای غیر عادی معاملات