حجم های مشکوک معاملات - 22 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
ثاخت 743 4.65 174 3661843 8.2
وتوس 1484 0 56 271374 8.1
فخاس 4273 3.79 168 3991382 7.4
نبروج 3853 9.68 22 66296 7.3
كي بي سي 2749 4.21 57 298270 6.8
دسينا 15646 -5.15 28 46817 5.9
قثابت 2363 3.19 348 4929617 5.7
لازما 2390 8.64 66 1592500 5.4
خديزل 3556 5.58 30 215610 5.2
سدور 595 2.23 468 5809954 4.6

13970222 حجمهای غیر عادی معاملات