حجم های مشکوک معاملات - 21 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فاراك 824 5.51 5944 214899306 11.9
خمحور 2059 4.25 490 4405994 11.7
سمگا 1689 0.48 3687 81453911 10.7
28-محصولات فلز 21339.4 1.41 6137 216164785 10.5
وارس 3930 0.77 48 1600000 9.2
شكبير 10700 33.75 12 391376 9.2
قشرين 44300 0.32 275 1927761 8.6
وتوكا 1098 3.68 2616 55108989 7.9
وملي 13500 -1.16 6 71575 7.8
19-محصولات چرم 1973.3 2.78 6 71575 7.8
وليز 878 2.93 307 4244459 7.1
كروي 3300 -2.37 584 17670391 6.2
وتوصا 1398 2.79 131 7375175 6
ثنظام 3087 9.82 208 1860955 5.8
جم 10300 -0.68 164 6474755 5.7

13970321 unusual volumes