حجم های مشکوک معاملات - 20 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شيراز 2405 4.43 639 23601154 11.2
72-رايانه 13426.7 -0.16 42120 72130835 9.2
سقاين 23787 3.42 7 27948 5.9
مداران 2811 -2.56 190 1699541 5.7
وليز 853 5.96 191 2275669 5.7
ذوب 863 6.15 12820 341248879 5.6
وتوكا 1059 3.93 971 23834945 5.4
پكرمان 2471 4.97 497 7124618 5.1
نمرينو 5000 0 8 56600 5
بپاس 2670 0.75 157 2211749 4.7
كنور 2618 3.31 567 9028234 4.6
بساما 3000 3.45 135 1726007 4.4
درازك 11241 -1.77 11 43631 4.1
كقزوي 1185 10.54 705 8813522 4
ثباغ 2187 0.18 259 2215231 3.8

13970320 unusual volumes