حجم های مشکوک معاملات - 20 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شپاس 2526 -3.92 329 3289029 9.3
فنورد 8607 -4.59 37 137450 8.7
پاكشو 14201 -3.2 117 2261978 6.8
وثنو 1468 7.86 627 6969246 6.8
سيدكو 1001 -1.18 272 7759642 5.8
اپرداز 7300 -1.22 2651 6051896 4.7
ثاصفا 1500 3.45 96 1146813 4.7
سپرمي 1000 0 24 395479 4.3
اميد 1699 0.3 1734 14728903 3.5
وسديد 6002 9.99 20 411370 3.4
غشصفا 5913 2.53 31 107124 3.2
بنيرو 3950 1.28 49 350964 2.9
ثعمرا 1205 1.26 529 7740255 2.9
شپاكسا 4770 2.25 314 1073920 2.9
خمحركه 1641 -3.53 629 5089691 2.8

13970420 unusual volumes