حجم های مشکوک معاملات - 2 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سخوز 2963 6.7 236 3786818 13.4
ونوين 1185 2.69 565 53504228 13.2
سخزر 3475 -0.03 97 348866 12.2
سرود 1216 3.93 207 2543057 8.5
خفنر 2632 4.11 224 2308179 7.6
شسپا 14862 9.83 562 5048929 7.4
آسيا 1320 4.76 186 3461962 6.8
سغرب 3290 4.71 321 4254692 5.7
تكنو 3500 -4.11 454 4649937 5.6
شپاس 2160 -2.79 440 4250883 5.3
سپاها 780 6.27 475 9999158 5.2
سجام 889 10.99 193 1464888 5
سصفها 6180 8.42 23 47591 4.2
سكرد 774 7.65 161 2218116 4.2
سشرق 720 5.42 529 12676287 4.2

13970502 unusual volumes