حجم های مشکوک معاملات - 2 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
ميدكو 2609 5.84 3327 141427124 17
شاملا 12934 0.26 121 3012933 13.2
وپخش 8982 8.74 128 552839 12.4
ركيش 2960 3.32 1978 33329550 9.2
وآفري 803 10.45 183 3075354 8.8
ختوقا 1664 16.48 2754 30224175 6.3
دروز 1991 3.81 33 393936 6.2
خبهمن 999 2.78 1832 59573525 5.9
ونيكي 1489 3.55 723 21211922 5.9
بساما 3026 4.34 222 3288688 5.6
دفارا 3119 -2.23 54 189420 5.2
شبهرن 11551 5.01 460 4861892 5
البرز 991 3.99 149 2787176 4.8
كسرام 2943 -4.11 130 1157516 4.8
وخارزم 796 4.74 2002 45395030 4.7

13970402 unusual volumes