حجم های مشکوک معاملات - 19 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وگستر 2649 3.88 686 13038557 13.9
فپنتا 13870 1.99 6 33938 9.6
سخزر 3780 -0.03 18 47215 8.7
وملي 13300 6.63 6 49891 7.5
19-محصولات چرم 1919.5 2.11 6 49891 7.5
غشاذر 2619 1.67 436 9108475 7.3
ختوقا 2170 4.98 1284 13767622 5.9
سيلام 2150 4.83 23 106863 5.3
اتكام 1006 -2.99 47 687291 5.3
وكادو 4595 0.22 281 1767788 5.1
ساراب 1032 3.93 206 2466983 4.7
هرمز 2310 2.35 1527 17979765 4.6
كسعدي 1499 5.34 47 463931 4.3
ثنظام 2550 5.5 76 861945 4.3
وتوكا 1019 3.66 626 13286209 3.9

13970319 unusual volumes