حجم های مشکوک معاملات - 19 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
فپنتا 14399 2.46 79 777249 16.2
كالا4 3440 -3.43 701 5028352 6.9
ولصنم 1400 0.72 113 1510403 6
خشرق 2580 0.35 426 4199998 5.8
ثشرق 782 -4.05 294 2963947 4.6
كمرجان 7310 2.91 126 380919 4.3
دفرا 6410 -4.33 16 50250 4
غشوكو 4900 6.52 94 313434 3.1
غشهد 1740 0.99 14 174122 2.8
حفارس 5256 4.99 261 2861802 2.7
كهرام 1825 -0.11 62 330030 2.6
ممسني 1300 0 28 377100 2.6
ختراك 3171 4.31 319 1903830 2.6
وثنو 1361 3.89 188 1810554 2.6
بسويچ 4082 -1.16 19 63971 2.5

13970419 unusual volumes