حجم های مشکوک معاملات - 19 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
مارون 42690 2.89 37 211612 11.9
شيراز 2279 -0.87 239 8994200 11.6
سدبير 1290 3.2 22 1000800 11.5
فنورد 6800 4.23 8 60300 9.4
وكار 1216 -0.08 94 3715400 7.8
اخابر 2190 0 610 18246559 7.3
ثغرب 782 3.99 371 5354747 7.2
واميد 2288 0.35 295 8951281 7.1
بفجر 5295 1.24 211 2513188 7
صنعت رادیو 1106.5 0.96 962 19974449 6.7

13970219 حجمهای غیر عادی معاملات