حجم های مشکوک معاملات - 18 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
وبهمن 709 3.2 482 10244326 15.1
فخاس 3921 0.13 82 3501244 14.8
دسبحان 3449 -0.03 61 395871 7
غگلپا 10262 0.31 153 773449 5.8
دلر 3220 -2.13 182 196090 5.5
فسپا 1370 0.74 65 1176212 4.8
دتماد 4916 -0.06 11 55000 4.5
وبيمه 3100 3.2 488 17870393 4.3
دابور 6149 9.73 7 49248 4.3
فنوال 1620 -0.55 2365 22309433 4.2

13970218 حجمهای غیر عادی معاملات