حجم های مشکوک معاملات - 17 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی یا حجم های مشکوک معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
وتجارت 588 4.81 13.9
كوثر 1600 2.43 9.2
سفار 4200 -21.42 8.9
لخزر 9184 5.44 8.8
وتوس 1050 -5.15 6.1
دعبيد 33225 1.61 6
شسم 5817 27.01 5.8
فاذر 1828 -39.07 5.5
وسبحان 1953 -4.45 5.2
بركت 1215 -4.78 5
زنجان 899 9.9 5
سصفها 5239 -8.09 4.8
خفولا 2500 2.04 4.5
اتكام 1029 5.86 4.3
وايرا 1100 4.86 4.3


13970517 unusual volumes