حجم های مشکوک معاملات - 17 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
دحاوي 3102 0.03 26 1277010 11.8
سيدكو 1005 1.72 299 9904015 10.1
تشتاد 4947 3.06 158 590284 6.2
حسير 2128 -1.48 456 4279372 5.5
غشصفا 5696 0.58 15 142673 5.4
رانفور 26889 0.04 93 735745 5.3
ختراك 3040 4.97 338 3453444 5.3
رمپنا 3350 4.04 585 10790345 5.1
وآذر 3780 2.97 19 60275 4.7
دبالك 2282 3.16 268 662648 4.4
كمرجان 7103 3.85 170 315961 4.3
بفجر 4420 -0.9 123 5047340 4.2
سرچشمه 4640 1.71 263 8179510 3
فبيرا 4907 6.72 279 1034804 2.9
فرابورس 2568 -3.82 341 3114593 2.8

13970417 unusual volumes