حجم های مشکوک معاملات - 16 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سبجنو 3500 5.2 80 3829190 15.6
74-شاخص فني مهندسی 630.2 -0.87 873 14074863 12
رتكو 10797 3.82 579 3160707 8.2
بمپنا 11310 -0.41 207 1858177 7.6
رمپنا 3220 -0.03 294 10914156 6.9
واعتبار 1913 0.68 24 1007000 6.8
خپويش 19727 -4.68 35 50331 6.4
ثفارس 1824 -0.33 613 11032838 6.2
فلامي 6186 7.51 32 516293 5
غشوكو 4578 7.72 131 393529 4.7
ثقزوي 4199 5.77 805 4687181 4.4
گكيش 4109 7.01 215 837987 4.2
بخاور 550 -1.79 139 3132550 3.8
ملت 1800 -2.65 33 299959 3.7
مرقام 3756 3.9 801 7050027 3.4

13970416 unusual volumes