حجم های مشکوک معاملات - 16 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
وبيمه 2874 6.05 2840 38323612 15
واعتبار 1620 -2.41 414 4708100 14.9
پرديس 1000 -3.85 7 135866 7.1
گپارس 5180 5.07 85 709045 4.8
دعبيد 28200 1.73 151 670353 4.6
فخاس 3896 5.27 43 297323 4.6
غپينو 2272 -0.44 41 156558 4.5
فپنتا 13604 4.65 9 4618 4.2
سشمال 850 0 62 566491 4.1
اتكاي 1000 0 36 669195 4


13970216 حجمهای غیر عادی معاملات