حجم های مشکوک معاملات - 14 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
بفجر 5365 3.41 12
دشيمي 1679 -1.87 6.4
تاپيكو 1850 5.77 5.7
خشرق 2218 -0.89 5.5
درازك 9576 3.51 5.3
شتران 4137 6.62 5.2
شپديس 10802 5.39 5
شنفت 7590 6.12 4.9
پارسان 3592 4.18 4.9
شيران 3412 2.96 4.5
شفن 47254 2.5 4.3
سبهان 15500 1.01 4.1
جم 14847 3.53 4
دكيمي 2860 0.56 3.9
ثاخت 702 -1.13 3.7


  13970514 unusual volumes