حجم های مشکوک معاملات - 13 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
درازك 9251 -6.31 14.9
ونيكي 1517 2.85 13.6
پرديس 1203 0.17 8.8
شاراك 4437 10.1 6.9
قهكمت 5281 4.04 5.8
بفجر 5188 9.78 5.2
ولراز 6680 13.41 5.2
سنوين 4400 0 4.7
بنيرو 3900 2.5 4.7
شپديس 10250 -4.64 4.7
كاما 5190 5.88 4.5
تاپيكو 1749 -1.46 4.5
زشگزا 4301 -6.3 4.4
دفارا 2700 0 4.3
وآتوس 1173 -1.1 4.2

13970513 unusual volumes