حجم های مشکوک معاملات - 13 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كپشير 3899 -2.53 170 1666981 10
لخزر 8050 0.63 157 460550 6.7
كپارس 4530 1.43 164 1069538 6.5
ثالوند 2340 4.84 335 4259813 5.9
دجابر 5153 -4.38 70 193284 5.5
آ س پ 853 4.79 317 4485705 4.7
وكار 1079 -0.19 57 3085071 4.6
وليز 810 5.61 145 1321442 4.3
سشرق 746 4.34 730 10919653 4.2
شپترو 2988 1.63 552 5321803 3.9
لخانه 5694 8.85 99 233023 3.8
كدما 12090 0.75 17 30784 3.7
زشگزا 4811 0.02 238 427540 3.5
چفيبر 5447 10.24 117 1647380 3.3
سهگمت 1607 1.97 351 3022554 3.3

13970313 unusual volumes