حجم های مشکوک معاملات - 13 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سفار 5679 -0.02 14 471131 17.2
ثنظام 3596 8.97 1138 10646970 11
خپويش 20696 -0.06 47 38197 7
ساينا 3650 2.16 457 3586070 6.1
شجم 2223 3.68 681 6998185 5.1
ارفع 5786 4.99 1224 34166224 5
وخارزم 844 4.84 2132 81418302 4.4
فلات 1525 10.35 202 1863894 4.3
فرابورس 2757 -0.79 489 3948419 4.3
ثاصفا 1300 12.95 86 775186 4.2
كاما 4846 -2.1 394 6247028 4.1
خموتور 4243 6.08 156 901770 3.9
پاكشو 13770 -0.21 87 757679 3.9
رتكو 10400 2.75 375 860861 3.6
وساخت 2618 -0.27 673 12069328 3.4

13970413 unusual volumes