حجم های مشکوک معاملات - 12 خرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
كپشير 4000 8.05 125 1194172 13.8
غچين 6594 -4.27 22 145499 12.9
سخوز 2273 4.94 90 1050273 11
وكادو 4484 -3.45 143 2199907 8.5
ثالوند 2232 9.41 366 4209392 8.2
فلامي 5397 -0.06 55 600000 7.8
توسعه 430 -4.44 23 311322 6.4
ثاخت 808 5.62 526 13563266 6.2
وسينا 878 0.46 367 9195313 6.2
ثشاهد 1230 4.24 492 11360083 5.3
سفارس 1074 6.34 421 9398294 5
شتوكا 3770 -3.11 381 1717947 4.6
وبملت 960 5.96 1284 42948939 4.3
دجابر 5389 0.73 56 109685 4.2
كتوكا 2997 2.11 733 5661572 4.2

13970312 unusual volumes