حجم های مشکوک معاملات - 12 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شجم 2144 -0.74 1462 15742339 13.4
نوين 959 4.13 272 3600211 11.3
قنيشا 2793 -1.38 759 7589209 7.2
حسير 2100 -5.15 269 2484860 4.4
خاذين 1530 4.87 3327 40516804 4.2
دماوند 9990 4.15 243 621396 3.8
واعتبار 1900 4.4 26 376505 3.8
اپرداز 7699 0 1602 3665330 3.7
شاراك 3639 3.62 2419 69109465 3.6
خمحركه 1594 4.73 474 4707557 3.3
وتوصا 1450 0.35 178 5442941 3.3
واحيا 17590 9.42 706 3600699 3.3
كاوه 3043 5.73 1344 53325348 3.2
پرداخت 12690 -1.7 358 742844 3.1
شيران 3669 4.89 710 20682985 3

13970412 unusual volumes