حجم های مشکوک معاملات - 10 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
شتهران 18000 0 40 2000000 18.7
پرديس 1201 -0.08 332 14101928 14.5
شسم 4111 -15.69 82 461711 12.2
گكوثر 9002 -2.86 74 543513 9.8
رمپنا 3051 4.77 2079 67308145 8.1
مبين 4972 4.59 2016 46478556 8
كدما 13150 4.96 91 306375 7.9
درازك 9874 -0.01 7 20151 7.9
شيراز 3860 4.89 1548 33386989 7.8
وصندوق 1787 4.99 4117 149403318 7.2
شبندر 8845 5 3472 45248314 6.7
كسرام 2846 0.92 82 614612 6.7
غپينو 2596 -4.94 57 635325 6.4
قمرو 4180 3.39 127 571293 6.1
سفارس 1315 -3.31 474 10686130 5.6

13970510 unusual volumes