حجم های مشکوک معاملات - 10 تیر 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
قنيشا 2700 7.1 376 6295521 13.5
فني مهندسی 634.7 -2.08 296 5100277 10.9
بالاس 4552 3.45 965 6505564 8
چافست 4108 3.09 345 2568837 6.7
انتشار و چاپ 255326 4.43 345 2568837 6.7
بورس 5070 0.4 1129 11254091 6.1
افرا 2470 -0.32 63 188999 5.2
فنورد 8536 1.07 4 50138 4.9
دبالك 2300 -3.36 82 545680 4.8
رمپنا 3221 -0.12 180 4816834 4.4
تكمبا 822 1.36 1728 40034523 3.9
خفنر 2254 4.4 26 129993 3.9
ارفع 5101 -0.76 879 16528859 3.7
دفارا 2830 0.53 88 295239 3.4
دحاوي 3302 0.67 23 152060 3.4

13970410 unusual volumes