حجم های مشکوک معاملات - 1 مرداد 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
سغرب 3142 6.94 345 5933399 10.7
سهرمز 5099 4.96 30 413491 8.7
سقاين 6252 4.1 38 93318 8.1
خفنر 2528 3.61 180 1255384 6.6
وبرق 3520 -0.2 24 206900 6.4
رفاه 7510 -6.13 17 26865 5
سبهان 14505 -1.33 19 60609 4.4
غشهد 1800 1.12 21 264804 4.2
سخوز 2777 1.35 49 467454 4.1
لپيام 1303 -12.37 27 1097275 3.5
بترانس 5680 0.11 536 10792799 3.5
حكشتي 3570 9.11 413 1899586 3.4
كيسون 1227 3.11 1083 14863618 3.1
گپارس 5500 5.77 16 43131 3.1
بخاور 500 -2.72 128 3412000 2.8

13970501 unusual volumes