حجم های مشکوک معاملات - 1 اردیبهشت 1397

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام حجم های غیر عادی معاملات را به صورت روزانه منتشر می کند. این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش تعداد معاملات حجم معاملات نسبت حجم به میانگین ماهانه
تپمپي 1936 -2.27 248 1341464 11.6
قجام 2330 3.33 885 5513835 8
قمرو 3980 0.51 104 516204 6.6
قشكر 1738 4.95 455 4671452 5.8
پكوير 2619 -3 63 402251 5.6
خموتور 3746 9.37 118 631218 5.4
وثوق 2501 -3.77 28 1011666 5.3
قپيرا 8010 -5.21 42 128284 4.6
وبرق 3780 0 22 265257 4.4
حپارسا 3224 2.71 131 663038 4.3

13970201 حجمهای غیر عادی معاملات