بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 24 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961024 بیشترین بازدهی ماهانه

کمترین بازدهی ماهانه

13961024 کمترین بازدهی ماهانه

بیشترین بازدهی هفتگی

13961024 بیشترین بازدهی هفتگی

 کمترین بازدهی هفتگی

13961024 کمترین بازدهی هفتگی

 بیشترین بازدهی روزانه

13961024 بیشترین بازدهی روزانه

کمترین بازدهی روزانه

13961024 کمترین بازدهی روزانه