بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 23 دی 1396

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961024 بیشترین بازدهی ماهانه

 

ردیف نماد آخرين قيمت بازده ماهانه
1 نتوس 1952 247.9
2 ولانا 2300 245.9
3 بايكا 6300 46.5
4 لخانه 5331 44.1
5 شخارك 23520 35.9
6 ثنور 4750 35.3
7 فزرين 6563 33.9
8 فاسمين 5831 32.2
9 شسپا 14855 30.9
10 قثابت 2501 29.8
11 واحيا 8505 21.5
12 ميدكو 2192 20.2
13 كتوكا 3568 19.7
14 فسرب 3190 19.4
15 كبافق 17800 19.1
16 كروي 3361 18.7
17 فملي 2598 18.3
18 فروس 3070 18.1
19 زنگان 7113 17.8
20 كيميا 15733 17.4

کمترین بازدهی ماهانه

ردیف نماد آخرين قيمت بازده ماهانه
1 دبالك 1743 -32.3
2 دپارس 8502 -28.6
3 دسبحان 4250 -26.8
4 شليا 8450 -26.3
5 فسا 828 -25.2
6 فبيرا 1500 -24.2
7 سفارود 580 -24.1
8 شسم 5200 -24.1
9 دتوليد 3438 -23.6
10 دسانكو 1730 -23.1
11 فمراد 2850 -23
12 غاذر 3640 -22.8
13 معيار  1500 -22.6
14 چكاوه 2300 -21.1
15 كاذر 1589 -20.5
16 تپولا 1720 -20.1
17 ثنام 1430 -20
18 كي بي سي 2670 -19.8
19 21-محصولات كاغ 10678.1 -18.6
20 كترام 1555 -18.6

بیشترین بازدهی هفتگی

ردیف نماد آخرين قيمت بازده هفتگي
1 نتوس 1952 114.3
2 ثنور 4750 39.6
3 زنگان 7113 31.5
4 كهمدا 2083 27.6
5 ثتوسا 1780 23.5
6 فزرين 6563 20.5
7 كتوكا 3568 18.9
8 قثابت 2501 17.2
9 لبوتان 3335 15.8
10 ورازي 1715 14.6
11 سدبير 2483 14.1
12 لكما 800 13.3
13 فسرب 3190 12.7
14 فسا 828 12.7
15 شرانل 5860 12.3
16 وآرين 791 12.2
17 فرآور 15201 11.8
18 شفارس 2141 11.5
19 نيرو 5785 11.3
20 كبافق 17800 10.4

 کمترین بازدهی هفتگی

ردیف نماد آخرين قيمت بازده هفتگي
1 سلار 920 -23
2 سپرمي 1801 -21.7
3 دبالك 1743 -16.6
4 دسبحان 4250 -12
5 قچار 7370 -11
6 ثقزوي 3030 -10.6
7 وسنا 2022 -8.9
8 سدشت 1690 -8.9
9 كمنگنز 4915 -8.8
10 ثنام 1430 -8.8
11 خپويش 26246 -8.7
12 دپارس 8502 -8.7
13 شوش 27506 -8.3
14 شكبير 10000 -8.1
15 نبروج 3531 -8.1
16 كازرو 1520 -7.9
17 داراب 1101 -7.5
18 فسپا 1935 -7.2
19 شليا 8450 -6.7
20 فبيرا 1500 -6.5

 بیشترین بازدهی روزانه

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش
1 بنو 815 15.11
2 ممسني 1537 10.58
3 ثتوسا 1780 10.01
4 نتوس 1952 9.97
5 غمهرا 30397 9.62
6 نمرينو 5400 8.83
7 حاريا 1440 6.67
8 تابا 3800 6.41
9 شدوص 4054 6.38
10 وكادو 5179 6.13
11 خچرخش 1570 6.08
12 فنوال 1477 5.8
13 آسيا 1648 5.57
14 معيار  1500 5.56
15 حتوكا 1566 5.53
16 لكما 800 5.4
17 وثخوز 3051 5.21
18 ونيكي 1670 5.16
19 خفنر 4025 5.15
20 وپترو 1530 5.15

کمترین بازدهی روزانه

ردیف نماد آخرين قيمت درصد افزايش
1 سپرمي 1801 -24.96
2 شزنگ 9101 -10.77
3 شجم 2710 -8.42
4 آريان 740 -8.3
5 داراب 1101 -8.25
6 شوش 27506 -7.97
7 فبيرا 1500 -6.66
8 فمراد 2850 -5.91
9 فن آوا 2273 -5.88
10 وانصار 2026 -5.72
11 وارس 4540 -5.42
12 ونوين 1408 -5.38
13 لخانه 5331 -5.23
14 شيراز 2656 -5.14
15 نوين 950 -5
16 كازرو 1520 -4.94
17 سنوين 4400 -4.76
18 دفرا 7619 -4.76
19 قشير 2731 -4.51
20 شصفها 4110 -4.4