بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه تا 20 دی 1396

سام سهام به صورت روزانه آمار بازدهی روزانه و هفتگی و ماهانه را در لیستی ارائه میکند.

توجه داشته باشید که این لیست با لیست های مشابه دو تفاوت عمده دارد. اول اینکه این لیست بر اساس آخرین قیمت محاسبه شده و قیمت های پایانی در محاسبه آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین بازدهی روزانه حتی ممکن است از محدودیت 5% یا 10% هم بیشتر شده باشد.

دوم این که در محاسبه بازدهی ماهانه به جای در نظر گرفتن تاریخ یک ماه گذشته، تعداد روزهای معاملاتی در یک ماه در نظر گرفته شده و بازدهی 21 روز گذشته معاملاتی مبنای محاسبه قرار گرفته است. همچنین برای بازدهی هفتگی بازدهی در 5 روز گذشته معاملاتی محاسبه شده و برای بازدهی روزانه هم آخرین قیمت روزانه بر آخرین قیمت روز قبل تقسیم شده و بازدهی بدست آمده است.

بیشترین بازدهی ماهانه

13961023 بیشترین بازدهی ماهانه

ردیف نماد بازده ماهانه(%)
1 ولانا 262.6
2 نتوس 216.4
3 لخانه 58.5
4 شخارك 35.2
5 شسپا 34.3
6 دهدشت 31.8
7 قثابت 31
8 فاسمين 30.7
9 ثنور 29.7
10 ساذري 27.1
11 فسرب 23.5
12 كروي 23.3
13 واحيا 22.3
14 ميدكو 21.2
15 شتران 20.3
16 سپرمي 19.6
17 كيميا 19.3
18 بساما 19.2
19 شكبير 19.1
20 فملي 18.6

کمترین بازدهی ماهانه

ردیف نماد بازده ماهانه(%)
1 دبالك -32.3
2 سفاسي -31.4
3 فسا -29.9
4 دپارس -28.5
5 ثعتما -28.4
6 واحصا -27.6
7 دتوليد -25.1
8 شسم -25
9 دسبحان -24.9
10 دسانكو -24.3
11 شليا -24.3
12 كاذر -24.2
13 كي بي سي -23.1
14 غاذر -23
15 سفارود -21.9
16 چكاوه -21.9
17 تپولا -21.8
18 كپارس -21.7
19 فمراد -19.2
20 وسديد -19.1

بیشترین بازدهی هفتگی

ردیف نماد بازده هفتگي(%)
1 نتوس 114.1
2 ثنور 39.1
3 زنگان 31.6
4 قثابت 18.9
5 ورازي 17.6
6 كتوكا 17.1
7 فسرب 16.7
8 كهمدا 16.6
9 ثتوسا 16.3
10 فسا 16.1
11 فرآور 16
12 لبوتان 14.9
13 وارس 14.3
14 كبافق 13.6
15 تشتاد 12.7
16 كشرق 12.6
17 وآرين 12.6
18 وثنو 12.3
19 مرقام 11.8
20 شرنگي 11.8

 کمترین بازدهی هفتگی

ردیف نماد بازده هفتگي(%)
1 سفاسي -26.1
2 دبالك -18.6
3 دسبحان -17
4 دتوليد -12
5 وثخوز -11.2
6 ممسني -10.3
7 ولانا -9.5
8 دپارس -9.2
9 كفپارس -8.9
10 قچار -8.8
11 واحصا -8.7
12 وسديد -8.7
13 ثقزوي -8.4
14 وسنا -8.1
15 كي بي سي -7.7
16 فسپا -7.7
17 كصدف -7.5
18 شتولي -6.9
19 ديران -6.8
20 وملي -6.5

 بیشترین بازدهی روزانه

ردیف نماد درصد افزايش
1 كهمدا 15.93
2 نتوس 9.98
3 دهدشت 9.93
4 ورازي 9.8
5 زنگان 9.76
6 كازرو 8.63
7 شصفها 7.48
8 شجم 7.38
9 ثنور 6.9
10 كسعدي 6.89
11 دحاوي 6.82
12 فاما 6.25
13 كفپارس 5.86
14 فمراد 5.54
15 خگستر 5.45
16 قشكر 5.45
17 پدرخش 5.17
18 قثابت 5.11
19 سدبير 4.95
20 وسبحان 4.94

کمترین بازدهی روزانه

ردیف نماد درصد افزايش
1 وثخوز -10.05
2 فسپا -8.3
3 واحصا -7.71
4 سپرمي -7.69
5 ثنظام -7.51
6 ولبهمن -5.42
7 ثباغ -5.4
8 سكرما -5.3
9 نيرو -5.12
10 كصدف -5.08
11 دپارس -4.91
12 شتولي -4.75
13 ثنام -4.7
14 وحافظ -4.66
15 دسينا -4.44
16 دبالك -4.33
17 فافزا -4.22
18 وجامي -4.15
19 خلنت -4.07
20 وبرق -4.02