آخرین قیمت

قیمت بسته شدن سهام معیار استانداردی است که سرمایه گذاران برای پیگیری عملکرد آن در طول زمان استفاده می کنند. قیمت پایانی آخرین قیمتی است که سهام در طی روز معاملات عادی با آن معامله می کند.