شاخص بورس در ۲۰۰ روز معاملاتی ۲۸ درصد رشد کرد

شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۰۰ روز معاملاتی، با ۲۱ هزار و ۶۹۴ واحد افزایش معادل ۲۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است.13961027 شاخص کل

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۰۰ روز معاملاتی تعداد ۱۹۲میلیارد و ۲۱۶میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۸۲هزار و ۳۸۸میلیارد ریال در ۱۲میلیون و ۳۷۹هزار و ۹۹۹دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۱۱۱میلیارد و ۶۶۵میلیون سهم به ارزش ۲۴۳هزار و ۲۱۱میلیارد ریال در ۵میلیون و ۱۶۳هزار و ۶۹۹نوبت در بازار اول؛ ۶۸میلیارد و ۹۰۵میلیون سهم به ارزش ۱۶۴هزار و ۳۲۷میلیارد ریال در ۷میلیون و ۱۳۴هزار و ۳۲۱نوبت در بازار دوم؛ ۶۱میلیون سهم به ارزش ۶۱هزار و ۶۳۵میلیارد ریال در ۱۸ هزار و ۷۶نوبت در بازار بدهی؛ ۱۰میلیارد و ۳۶۸میلیون سهم به ارزش ۵۸۴ میلیارد ریال در ۲۰۴۹نوبت در بازار مشتقه و ۱۲۱۷میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲هزار و ۶۳۱میلیارد ریال در ۶۱هزار و ۸۵۴نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل بورس نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۲۱هزار و ۶۹۴واحد افزایش معادل ۲۸ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۹۸هزار و ۹۲۳واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۶هزار و ۲۵۰واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۵۷هزار و ۶۲۴واحد افزایش مواجه شده اند.